ශ්‍රී විශ්ණු දෙවියන්ගේ අවතාර 03

ශ්‍රී විශ්ණු දෙවියන්ගේ අවතාර 03

විශ්ණූ දෙවියන්ගේ දස අවතාර ගැන කියවෙන 03න් වෙනි වීඩීයෝ එක තමයි මේ. මෙහි පළමු දෙවන තෙවන වීඩීයෝ නැරබීම සදහා පහත සබැදි ආදාර කරගන්න.

Vishnu Part 01 – https://youtu.be/BzH246uIN9U

Vishnu Part 02 – https://youtu.be/69Oy2wBf7kE

Vishnu Part 03 – https://youtu.be/sPPDVOHO7R4

The Hindu god Vishnu appears in many different incarnations when he descends to Earth. Dashavatara refers to the ten principal Avatars of Lord Vishnu. Learn about the 10 avatars and their significance in Hinduism. Thins is second video about vishnu dashavathara. 1st one is here – https://youtu.be/BzH246uIN9U

Read more..

web- www.HowToLanka.lk
Facebook- www.facebook.com/howtolanka
Youtube- www.youtube.com/howtolanka
twitter- https://twitter.com/hashtag/howtolanka
pinterest- https://www.pinterest.com/howtolankanipay/