කොන්ඩදෙනියේ හාමුදුරැවෝ 08 – kondadeniye Hamuduruwo 08

කොණ්ඩදෙණිය හාමුදුරුවන්ගේ දේවාලයට සූනියම් දෙවියන්ගේ නාගයෙකු පැමිණ ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයාට කල උපකාරය.

Sponsored By – Gamini Guruthuma

Sponsored by – Gamini Guruthuma.
+94775244053
+94773947053

Gamini Guruthuma, Abanpola polisiya para, Nikawatta.