කොන්ඩදෙනියේ හාමුදුරැවෝ 09 – kondadeniye Hamuduruwo 09

කොන්ඩදෙනියේ හාමුදුරුවෝ මරන්න ආව මංතරකාරයාට උන දේ…..

ඉතින් ඔන්න දවසක් පුදුම දෙයක් උනා. කවදාවත්ම කොන්ඩදෙනිය පන්සලේ ගේට්ටුව වහලා තියෙද්දි කිසිම කෙනෙක්ට එන්න බෑ. ඒත් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ආවාස ගෙටත් තට්ටු කරන්නට උනා. බැලීනම් මංතර කාරයෙක්. හාමුදුරුවෝ මරන්න ඇවිත් තියෙන්නේ….

Sponsored by –

Bandiya_Guruthuma.

+94769983177 (viber, imo, WhatsApp)

Bandiya_Guruthuma – Ambanpola Polisiya Rd, Ahatuwewa, Sri Bhadhrakali Devalaya.