කොන්ඩදෙනියේ හාමුදුරැවෝ 10 – kondadeniye Hamuduruwo 10

කොන්ඩදෙනියේ හාමුදුරුවෝ සූරූපී තරුණීයකට මන්තර බළයෙන් කළ දේ,

ඔන්න තවත් කොන්ඩදෙනිය හාමුදුරුවන්ගේ විස්කම් වැඩක් ගැන තමයි අදත් කියන්න යන්නේ. එහෙනම් කථාව බළන්නකෝ. හොද නරකත් කියන්න අඩුපාඩු හදාගන්නම් ටික ටික.

Sponsored By – Gamini Guruthuma

Sponsored by – Gamini Guruthuma.
+94775244053
+94773947053

Gamini Guruthuma, Abanpola polisiya para, Nikawatta.